Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Sprawozdanie z konsultacji: w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2019.
Sprawozdanie z konsultacji: w sprawie projektu uchwały w sprawie
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2019.
14.12.2018 więcej
Wynik z konsultacji społeczmych w sprawie: Rocznego programu wpółpracy Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wynik z konsultacji społeczmych w sprawie: Rocznego programu
wpółpracy Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
28.09.2018 więcej
Sprawozdanie z konsultacji społecznych uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Sprawozdanie z konsultacji społecznych uchwały w sprawie
wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku
odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
19.09.2018 więcej
Sprawozdanie z konsultacji społecznych: ,Programu Ochrony Srodowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029" wraz z ,,Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2Ol8-2O23 z perspektywą na lata 2024-2029".
Sprawozdanie z konsultacji społecznych: ,Programu Ochrony
Srodowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z
perspektywą na lata 2024-2029" wraz z ,,Prognozą oddziaływania
na środowisko Programu ochrony Środowiska dla Powiatu
Mikołowskiego na lata 2Ol8-2O23 z perspektywą na lata
2024-2029".
25.05.2018 więcej
Sprawozdanie z konsultacji w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2018.
Sprawozdanie z konsultacji: projektu uchwały w sprawie
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2018.
19.04.2018 więcej
Sprawozdanie z konsultacji Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego
Sprawozdanie z konsultacji Program Ochrony Środowiska dla
Powiatu Mikołowskiego
09.04.2018 więcej
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski.
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie określenia
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych zatrudnionych w szkołach ogólnodostępnych, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski.
26.02.2018 więcej
Sprawozdanie z konsultacji Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020”.
Sprawozdanie z konsultacji Powiatowy Program Rozwoju Pieczy
Zastępczej na lata 2018 – 2020”.
22.02.2018 więcej
Sprawozdanie z konsultacji trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych
Sprawozdanie z konsultacji trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych
25.01.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się